NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-05-2022
27-05-2022 13 TRÚNG SVIP SL: 13X2
26-05-2022 50 TRÚNG SVIP SL: 50X2
25-05-2022 59 TRÚNG SVIP SL: 59X2
24-05-2022 85 TRÚNG SVIP SL: 85X2
23-05-2022 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
22-05-2022 11 TRÚNG SVIP SL: 11X2
21-05-2022 27 TRÚNG SVIP SL: 27X2
20-05-2022 74 TRÚNG SVIP SL: 74X2
19-05-2022 86 TRÚNG SVIP SL: 86X2
18-05-2022 50 TRÚNG SVIP SL: 50X2
17-05-2022 60 TRÚNG SVIP SL: 60X2
16-05-2022 11 TRÚNG SVIP SL: 11X2
15-05-2022 25 TRÚNG SVIP SL: 25X2
14-05-2022 05 TRÚNG SVIP SL: 05X2
13-05-2022 87 TRÚNG SVIP SL: 87X2
12-05-2022 39 TRÚNG SVIP SL: 39X2