NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 03-12-2022
02-12-2022 22 TRÚNG LÔ: 22
01-12-2022 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
30-11-2022 12 TRÚNG SVIP ĐỀ: 12
29-11-2022 90 TRƯỢT
28-11-2022 07 TRÚNG SVIP ĐỀ: 07X2
27-11-2022 56 TRƯỢT
26-11-2022 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96
25-11-2022 28 TRƯỢT
24-11-2022 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96
23-11-2022 89 TRƯỢT
22-11-2022 28 TRƯỢT
21-11-2022 91 TRÚNG SVIP ĐỀ: 91X2
20-11-2022 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70X2
19-11-2022 34 TRÚNG SVIP ĐỀ: 34X2
18-11-2022 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92
17-11-2022 86 TRƯỢT