NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-05-2022
27-05-2022 67 TRÚNG SVIP ĐỀ: 67
26-05-2022 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
25-05-2022 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09
24-05-2022 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
23-05-2022 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13
22-05-2022 57 TRÚNG LÔ: 57
21-05-2022 98 TRÚNG SVIP ĐỀ: 98
20-05-2022 94 TRƯỢT
19-05-2022 68 TRÚNG SVIP ĐỀ: 68
18-05-2022 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
17-05-2022 53 TRÚNG SVIP ĐỀ: 53
16-05-2022 12 TRƯỢT
15-05-2022 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
14-05-2022 85 TRÚNG LÔ: 85
13-05-2022 35 TRƯỢT
12-05-2022 64 TRƯỢT