NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-12-2021
01-12-2021 93 TRÚNG SVIP BT: 93
30-11-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65
29-11-2021 97 TRÚNG SVIP BT: 97
28-11-2021 67 TRÚNG SVIP BT: 67
27-11-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
26-11-2021 72 TRÚNG SVIP BT: 72X2
25-11-2021 92 TRÚNG SVIP BT: 92
24-11-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47
23-11-2021 74 TRÚNG SVIP BT: 74
22-11-2021 80 TRÚNG SVIP BT: 80
21-11-2021 16 TRÚNG SVIP BT: 16
20-11-2021 90 TRÚNG SVIP BT: 90
19-11-2021 42 TRÚNG SVIP BT: 42X2
18-11-2021 98 TRÚNG SVIP BT: 98
17-11-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84
16-11-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82