NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-05-2022
27-05-2022 31 TRÚNG SVIP BT: 31
26-05-2022 20 TRÚNG SVIP BT: 20
25-05-2022 75 TRÚNG SVIP BT: 75
24-05-2022 41 TRÚNG SVIP BT: 41
23-05-2022 98 TRÚNG SVIP BT: 98
22-05-2022 48 TRÚNG SVIP BT: 48
21-05-2022 98 TRÚNG SVIP BT: 98
20-05-2022 23 TRÚNG SVIP BT: 23
19-05-2022 45 TRÚNG SVIP BT: 45X2
18-05-2022 78 TRÚNG SVIP BT: 78
17-05-2022 68 TRÚNG SVIP BT: 68
16-05-2022 92 TRÚNG SVIP BT: 92
15-05-2022 42 TRÚNG SVIP BT: 42
14-05-2022 68 TRÚNG SVIP BT: 68
13-05-2022 69 TRÚNG SVIP BT: 69
12-05-2022 44 TRÚNG SVIP BT: 44X2