NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 03-12-2022
02-12-2022 88 TRÚNG SVIP BT: 88
01-12-2022 52 TRÚNG SVIP BT: 52
30-11-2022 72 TRÚNG SVIP BT: 72
29-11-2022 71 TRÚNG SVIP BT: 71X2
28-11-2022 41 TRÚNG SVIP BT: 41
27-11-2022 02 TRÚNG SVIP BT: 02
26-11-2022 76 TRÚNG SVIP BT: 76X2
25-11-2022 82 TRÚNG SVIP BT: 82
24-11-2022 13 TRÚNG SVIP BT: 13
23-11-2022 15 TRÚNG SVIP BT: 15
22-11-2022 90 TRÚNG SVIP BT: 90X3
21-11-2022 82 TRÚNG SVIP BT: 82
20-11-2022 20 TRÚNG SVIP BT: 20X2
19-11-2022 69 TRÚNG SVIP BT: 69X2
18-11-2022 40 TRÚNG SVIP BT: 40
17-11-2022 66 TRÚNG SVIP BT: 66