NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-05-2022
27-05-2022 667 TRÚNG SVIP 3C: 667
26-05-2022 717 TRÚNG SVIP 3C: 717
25-05-2022 109 TRÚNG SVIP 3C: 109
24-05-2022 318 TRƯỢT
23-05-2022 213 TRÚNG SVIP 3C: 213
22-05-2022 647 TRƯỢT
21-05-2022 298 TRƯỢT
20-05-2022 195 TRÚNG SVIP 3C: 195
19-05-2022 968 TRÚNG SVIP 3C: 968
18-05-2022 049 TRÚNG SVIP 3C: 049
17-05-2022 653 TRƯỢT
16-05-2022 813 TRƯỢT
15-05-2022 649 TRÚNG SVIP 3C: 649
14-05-2022 775 TRÚNG SVIP 3C: 775
13-05-2022 536 TRƯỢT
12-05-2022 165 TRƯỢT