NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 03-12-2023
02-12-2023 585 TRƯỢT
01-12-2023 301 TRÚNG SVIP 3C: 301
30-11-2023 426 TRÚNG SVIP 3C: 426
29-11-2023 141 TRÚNG SVIP 3C: 141
28-11-2023 913 TRÚNG SVIP 3C: 913
27-11-2023 857 TRƯỢT
26-11-2023 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
25-11-2023 916 TRƯỢT
24-11-2023 952 TRÚNG SVIP 3C: 952
23-11-2023 999 TRÚNG SVIP 3C: 999
22-11-2023 670 TRÚNG SVIP 3C: 670
21-11-2023 948 TRÚNG SVIP 3C: 948
20-11-2023 171 TRƯỢT
19-11-2023 529 TRƯỢT
18-11-2023 371 TRÚNG SVIP 3C: 371
17-11-2023 031 TRƯỢT