NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-12-2021
01-12-2021 95 | 52 18 TRÚNG SL: 95 | TRÚNG LÔ: 18
30-11-2021 04 | 99 64 TRƯỢT | TRƯỢT
29-11-2021 53 | 21 60 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 21 60
28-11-2021 03 | 92 00 TRÚNG SL: 03X2 | TRÚNG XIÊN 2: 92 00
27-11-2021 44 | 44 24 TRÚNG SL: 44X3 | TRÚNG XIÊN 2: 44X3 24
26-11-2021 74 | 00 72 TRÚNG SL: 74 | TRÚNG LÔ: 72X2
25-11-2021 45 | 33 30 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 30
24-11-2021 70 | 89 45 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG LÔ: 45
23-11-2021 79 | 63 83 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 63 83
22-11-2021 01 | 08 61 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG XIÊN 2: 08 61
21-11-2021 05 | 70 75 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 70 75
20-11-2021 83 | 62 89 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 62 89
19-11-2021 42 | 13 87 TRÚNG SL: 42X2 | TRÚNG LÔ: 87
18-11-2021 06 | 92 89 TRÚNG SL: 06X2 | TRÚNG XIÊN 2: 92 89
17-11-2021 46 | 21 86 TRÚNG SL: 46X2 | TRÚNG LÔ: 21
16-11-2021 85 | 05 46 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 05X2 46X2