NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 10-06-2023
09-06-2023 97 | 26 89 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 26 89
08-06-2023 14 | 35 77 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 35 77X2
07-06-2023 92 | 17 14 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 17 14
06-06-2023 24 | 43 08 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 43 08
05-06-2023 46 | 05 58 TRÚNG SL: 46X2 | TRÚNG XIÊN 2: 05 58
04-06-2023 68 | 89 75 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 89 75
03-06-2023 83 | 40 82 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG XIÊN 2: 40 82
02-06-2023 34 | 25 08 TRÚNG SL: 34X2 | TRÚNG XIÊN 2: 25 08
01-06-2023 98 | 29 21 TRÚNG SL: 98X2 | TRÚNG XIÊN 2: 29 21
31-05-2023 18 | 51 77 TRƯỢT | TRƯỢT
30-05-2023 87 | 61 96 TRÚNG SL: 87X2 | TRÚNG XIÊN 2: 61 96
29-05-2023 81 | 21 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 21
28-05-2023 20 | 62 72 TRÚNG SL: 20 | TRÚNG LÔ: 72
27-05-2023 09 | 74 19 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19X2
26-05-2023 04 | 20 51 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 20 51
25-05-2023 84 | 29 86 TRÚNG SL: 84X2 | TRÚNG LÔ: 86