NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 03-12-2022
02-12-2022 33 | 78 TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG SL: 78X2
01-12-2022 71 | 32 TRÚNG LÔ: 71 | TRÚNG SL: 32X2
30-11-2022 11 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
29-11-2022 80 | 64 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG SL: 64X2
28-11-2022 06 | 00 TRÚNG LÔ: 06 | TRÚNG SL: 00X2
27-11-2022 57 | 42 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG SL: 42X2
26-11-2022 97 | 83 TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG SL: 83X3
25-11-2022 29 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39X2
24-11-2022 96 | 77 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG SL: 77X2
23-11-2022 79 | 78 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG SL: 78
22-11-2022 29 | 12 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG SL: 12X2
21-11-2022 90 | 57 TRƯỢT | TRƯỢT
20-11-2022 71 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64
19-11-2022 34 | 69 TRÚNG ĐỀ: 34X2 | TRÚNG SL: 69X2
18-11-2022 92 | 84 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG SL: 84X2
17-11-2022 76 | 85 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRƯỢT