NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-05-2022
27-05-2022 67 | 13 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG SL: 13X2
26-05-2022 07 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT
25-05-2022 08 | 49 TRƯỢT | TRƯỢT
24-05-2022 08 | 86 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2022 13 | 92 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG SL: 92X2
22-05-2022 47 | 21 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
21-05-2022 99 | 26 TRÚNG LÔ: 99 | TRƯỢT
20-05-2022 96 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2022 68 | 86 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRÚNG SL: 86X2
18-05-2022 48 | 50 TRƯỢT | TRÚNG SL: 50X2
17-05-2022 53 | 50 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRƯỢT
16-05-2022 13 | 12 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
15-05-2022 49 | 26 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
14-05-2022 85 | 15 TRÚNG LÔ: 85 | TRƯỢT
13-05-2022 46 | 97 TRƯỢT | TRƯỢT
12-05-2022 65 | 48 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT