NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 03-12-2022
02-12-2022 24 | 06 TRƯỢT | TRÚNG BT: 06
01-12-2022 70 | 37 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 37
30-11-2022 12 | 99 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG BT: 99
29-11-2022 70 | 19 TRÚNG LÔ: 70 | TRÚNG BT: 19
28-11-2022 08 | 99 TRƯỢT | TRÚNG BT: 99
27-11-2022 57 | 72 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 72
26-11-2022 96 | 72 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 72
25-11-2022 19 | 82 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 82
24-11-2022 96 | 59 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
23-11-2022 79 | 94 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 94
22-11-2022 39 | 13 TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG BT: 13
21-11-2022 91 | 82 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG BT: 82
20-11-2022 71 | 20 TRƯỢT | TRÚNG BT: 20X2
19-11-2022 34 | 34 TRÚNG ĐỀ: 34X2 | TRÚNG BT: 34X2
18-11-2022 92 | 12 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG BT: 12
17-11-2022 87 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97