NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-12-2021
01-12-2021 02 | 38 TRƯỢT | TRÚNG BT: 38X2
30-11-2021 38 | 40 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRƯỢT
29-11-2021 87 | 80 TRÚNG ĐỀ: 87X2 | TRÚNG BT: 80
28-11-2021 87 | 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 46
27-11-2021 34 | 89 TRƯỢT | TRÚNG BT: 89
26-11-2021 20 | 63 TRƯỢT | TRÚNG BT: 63
25-11-2021 03 | 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 55X2
24-11-2021 56 | 15 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRÚNG BT: 15
23-11-2021 80 | 75 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
22-11-2021 93 | 98 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRÚNG BT: 98
21-11-2021 69 | 60 TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG BT: 60
20-11-2021 54 | 08 TRƯỢT | TRÚNG BT: 08
19-11-2021 22 | 12 TRÚNG LÔ: 22 | TRÚNG BT: 12X2
18-11-2021 60 | 18 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRƯỢT
17-11-2021 42 | 44 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 44
16-11-2021 05 | 82 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRÚNG BT: 82