NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-05-2022
27-05-2022 68 | 54 TRƯỢT | TRÚNG BT: 54
26-05-2022 18 | 85 TRƯỢT | TRÚNG BT: 85
25-05-2022 09 | 04 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 04
24-05-2022 18 | 76 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 76
23-05-2022 13 | 53 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 53
22-05-2022 47 | 49 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
21-05-2022 98 | 13 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 13
20-05-2022 94 | 36 TRƯỢT | TRÚNG BT: 36
19-05-2022 78 | 71 TRƯỢT | TRÚNG BT: 71
18-05-2022 49 | 77 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 77
17-05-2022 53 | 99 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRƯỢT
16-05-2022 13 | 56 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 56
15-05-2022 39 | 76 TRƯỢT | TRÚNG BT: 76
14-05-2022 84 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74
13-05-2022 36 | 87 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 87X2
12-05-2022 65 | 57 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT