NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-12-2021
01-12-2021 13 | 712 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 712
30-11-2021 38 | 739 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRƯỢT
29-11-2021 87 | 097 TRÚNG ĐỀ: 87X2 | TRƯỢT
28-11-2021 77 | 998 TRƯỢT | TRƯỢT
27-11-2021 24 | 825 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRƯỢT
26-11-2021 20 | 611 TRƯỢT | TRƯỢT
25-11-2021 14 | 313 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 313
24-11-2021 56 | 855 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRƯỢT
23-11-2021 80 | 881 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
22-11-2021 93 | 592 TRÚNG ĐỀ: 93X3 | TRƯỢT
21-11-2021 69 | 579 TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG 3C: 579
20-11-2021 44 | 345 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
19-11-2021 12 | 712 TRÚNG ĐỀ: 12X2 | TRÚNG 3C: 712
18-11-2021 60 | 960 TRÚNG ĐỀ: 60X2 | TRÚNG 3C: 960
17-11-2021 41 | 332 TRƯỢT | TRƯỢT
16-11-2021 06 | 415 TRÚNG LÔ: 06 | TRƯỢT