NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 03-12-2022
02-12-2022 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2
01-12-2022 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
30-11-2022 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2
29-11-2022 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
28-11-2022 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0
27-11-2022 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
26-11-2022 7-5 TRƯỢT
25-11-2022 0-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
24-11-2022 7-5 TRƯỢT
23-11-2022 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
22-11-2022 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
21-11-2022 7-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-11-2022 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
19-11-2022 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3
18-11-2022 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
17-11-2022 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6