NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-05-2022
27-05-2022 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6
26-05-2022 0-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
25-05-2022 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
24-05-2022 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
23-05-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-05-2022 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4
21-05-2022 9-8 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8
20-05-2022 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
19-05-2022 5-6 TRƯỢT
18-05-2022 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-05-2022 3-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
16-05-2022 0-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-05-2022 2-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
14-05-2022 6-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
13-05-2022 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
12-05-2022 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5