NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-12-2021
01-12-2021 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1
30-11-2021 3-9 TRÚNG ĐẦU: 3
29-11-2021 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7
28-11-2021 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
27-11-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2
26-11-2021 0-1 TRƯỢT
25-11-2021 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1
24-11-2021 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6
23-11-2021 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-11-2021 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9
21-11-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
20-11-2021 2-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
19-11-2021 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2
18-11-2021 4-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-11-2021 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4
16-11-2021 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0