NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-02-2024
26-02-2024 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 4
25-02-2024 4-5 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 5
24-02-2024 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
23-02-2024 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5
22-02-2024 6-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-02-2024 2-9 TRƯỢT
20-02-2024 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0
19-02-2024 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0
18-02-2024 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
17-02-2024 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9
16-02-2024 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
15-02-2024 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
14-02-2024 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
13-02-2024 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ